Omschrijving

De Stichting Kwaliteitsregister Didacticus Handschrift- en Toetsenbordvaardigheid (Stichting KDHT) maakt registratie van gekwalificeerde didactici in dit vakgebied mogelijk.

Onder dergelijke didactici worden verstaan:

  1. Docenten in het HBO, die lesgeven in handschrift- en toetsenbordvaardigheid.
  2. Didactici die zich bezighouden met het aanleren en verbeteren van handschriften. Dit zijn vooral leerkrachten in het basisonderwijs die handschriftspecialist van de school willen worden.

De officiële presentatie van het Kwaliteitsregister op 1 juni 2012 te Utrecht

De Stichting Kwaliteitsregister Didacticus Handschrift en Toetsenbordvaardigheid omschrijft in artikel 3 van haar ‘Akte van oprichting’ van het kwaliteitsregister de geregistreerde als volgt:

Geregistreerden zijn zij, die door het bestuur als geregistreerde zijn toegelaten tot het in artikel 2 sub a. bedoelde Kwaliteitsregister.
Lees voor meer informatie over het Lerarenregister in de nieuwsbrief van de Onderwijscoöperatie en het uitgebreide Advies van de Onderwijsraad aan de Staatssecretaris.
De geregistreerde zal het vakgebied handschrift en toetsenbordvaardigheid zodanig beheersen, dat hij/zij in staat is om op alle niveaus handschrift- en toetsenbordvaardigheidsontwikkeling te begeleiden.
Kennis van de ontwikkeling van het Westerse schrift en de vaardigheid om de ontstane verschillende schriftsoorten te kunnen schrijven is uitgangspunt. Zo ontstaat begrip voor de relatie tussen de gebruikte materialen (w.o. drie pensoorten) en de verschillende letterconstructies. Hierbij wordt inbegrepen het werken met grafische programma’s voor zover deze direct toepasbaar zijn op het vakgebied.

Een leven lang leren
Het is de bedoeling van een kwaliteitsregister dat vakkundigheid wordt geborgd en voortdurend ververst. In eerste instantie is het onderdeel ‘toetsing’ bedoeld om een voldoende vakkundigheid en vakvaardigheid vast te stellen, omdat voor het vakgebied van de schoollettervormgeving al enige tijd geen opleiding meer beschikbaar is. Zo weet je ook of je vakcollega’s over vergelijkbare vakvaardigheid en vakkennis beschikken.

Presenteren
Het vakgebied moet ook gepresenteerd kunnen worden. De geregistreerde is in staat om zowel mondeling als schriftelijk de kennis van het vakgebied te presenteren via of in combinatie met analoge, zowel als digitale media. Dit bereikt hij onder meer door het traceren van onderzoek en het publiceren over aspecten van het vakgebied.

Publicatie van nieuwe gegevens of nieuwe verbanden van bestaande gegevens kan plaats vinden via didactische magazines en websites of via de nieuwsbrief of website van de Stichting Kwaliteitsregister Didacticus Handschrift en Toetsenbordvaardigheid. Ook het geven van lezingen behoort tot de mogelijkheden.
De geregistreerde probeert zoveel mogelijk via publiciteit dit vakgebied onder de aandacht te brengen.
Het vakgebied van de geregistreerde bestaat uit het, zowel theoretisch al praktisch beheersen van het Latijnse schrift in zijn bruikbare varianten en de meest effectieve instructie daarvan aan iedereen, zowel door middel van de pen als het toetsenbord.

De mogelijkheid zich te informeren en voor toetsing en registratie in aanmerking te komen vindt u onder de knop Geïnteresseerden

Het kwaliteitsregister wordt ondersteund door Beter Onderwijs Nederland

Gevalideerd door Registerleraar, onderdeel van de Onderwijscoöperatie