Geïnteresseerden

 

Dit kwaliteitsregister is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal MO-staatsexamen-handschriftdocenten en afgestudeerde handschriftdocenten aan de nascholing “Schrijven met Pen en Toets” aan de Ipabo, een opleiding die inmiddels is opgeheven.

Hiervoor in de plaats is nu de opleiding “Kwaliteitsregister Didacticus Handschrift en Toetsenbordvaardigheid” gekomen. Via de erkenning en certificering door registerleraar is nog steeds mogelijk om kennis en vaardigheid op te doen over handschriftontwikkeling.

Doel van de Stichting Kwaliteitsregister Didacticus Handschrift en Toetsenbordvaardigheid (De Stichting hierna te noemen als Stichting KDHT)

Het doel van de Stichting KDHT is het optimaliseren van de kwaliteit van de handschriftdidacticus door middel van kwaliteitstoetsing en registratie.
Het is de wens van het ministerie dat zoveel mogelijk docenten kwaliteitsgeregistreerd worden. Op dit moment worden de kwaliteitsregisters van het primair en secundair onderwijs georganiseerd.
Aanvankelijk was het plan, dat dit verplicht via www.registerleraar.nl zou plaatsvinden, maar ‘registerleraar’ is enige tijd geleden omgezet naar www.lerarenportfolio.nl en de verplichting is niet doorgegaan. Desondanks gaan we er vanuit dat als iemand zich vakkundig wil bekwamen, dat er toch een mogelijkheid bestaat om je vakbekwaamheid vast te laten leggen.

Er is op dit moment geen passende opleiding beschikbaar. Toch moeten de lessen aan de pabo-studenten gegeven worden door vakbekwame docenten. Hiervoor is dit kwaliteitsregister opgericht. Ook wie geen specialistische opleiding tot handschriftdocent heeft genoten, krijgt nu de gelegenheid om alsnog zich te bekwamen en zo erkend handschriftdocent te worden.
Men kan na inschrijving aanvragen begeleid te worden door een inmiddels geregistreerde vakdidacticus om zo op het vereiste niveau van de register-instaptoets te komen. Het voordeel van deze werkwijze is dat de kosten beperkt zijn en de studie maximaal aan de eigen mogelijkheden is aan te passen. Er wordt dus veel gevraagd van de zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid van de kandidaat.

De kwaliteitsgeregistreerde handschriftdidacticus beheerst de bekendste schriftsoorten uit verleden en heden op diverse presentatiemedia en papier en kan ergonomisch en economisch correct met het toetsenbord overweg. 

De kwaliteit van het handschrift wordt bepaald door de uitwerking van vastgestelde lettervormgevingscriteria van het Latijnse (Westerse) schrift

Door de Stichting KDHT kun je, door middel van het laten toetsen van je kennis en vaardigheid geregistreerd worden als gekwalificeerd Didacticus Handschriftontwikkeling en Toetsenbordvaardigheid. Het bestuur van de Stichting KDHT streeft voortdurende kwaliteitsverbetering als doel na bij haar beleid.

De geregistreerde wordt ook in staat geacht om zowel mondeling als schriftelijk de kennis van het vakgebied te presenteren via of in combinatie met analoge, zowel als digitale media.

De te kennen en beheersen schriftsoorten worden voor een deel ingedeeld volgens de gebruikte drie pensoorten: platte pen, expansie-pen en koordschriftpen. Alle drie pensoorten moeten duidelijk beheerst worden.

Daarnaast wordt de kandidaat geacht op de hoogte te zijn van de meest relevante vakliteratuur en wetenschappelijke onderzoeken. De handschriftdidacticus is als pabo-docent in staat om een goede uitvoering te geven aan de minimale vak-kwaliteitseisen van de aankomende leraar basisonderwijs. Deze zijn vastgelegd in de oorspronkelijke Kennisbasis. download Kennisbasis Handschrift

De theorie wordt eveneens getoetst.

Wie de kwaliteitstoets met goed gevolg heeft afgelegd is voor vier jaar geregistreerd. In die periode moet de geregistreerde aantonen welke ontwikkeling hij op dat moment in gang heeft gezet. De eisen staan ook in de toetsingseisen vermeld.

 

 

PROCEDURE
Wie van plan is om geregistreerd te worden en onderwijsbevoegd is, kan zich opgeven via dit mailadres: info@kdht.nl en krijgt vervolgens het inschrijfformulier toegestuurd.

U wordt dan uitgenodigd voor een intake waar u ook de toetsingseisen krijgt. Mogelijke begeleiders worden doorgesproken. Wanneer u een keuze hebt gemaakt kunt u daar contact mee opnemen. De begeleider zal u dan zijn of haar tarieven laten weten.
De inschrijvingskosten voor de kandidaat zijn € 150,- De kosten voor de toetsing bedraagt: € 350,-. Er worden namen van begeleiders beschikbaar gesteld, waaruit er een gekozen kan worden. Na de keuze te hebben doorgegeven krijgt men de contactgegevens van de desbetreffende begeleider en kan men daar contact mee opnemen. Deze verstrekt ook de toetsingseisen. Als deze begeleider met de keuze instemt wordt men ingeschreven als kandidaat-geregistreerde en gaat dan de verplichting aan om binnen drie jaar getoetst te worden.

Indien geen geregistreerde voor de begeleidingstaak gevonden kan worden, stelt de aspirant kandidaat zich met het secretariaat hierover in verbinding.

 

Een kandidaat gaat onder begeleiding van een kwaliteitsgeregistreerde studeren en oefenen. Als de begeleider het behaalde niveau voldoende acht, kan een aanvraag worden ingediend tot kwaliteitstoetsing. Deze bestaat uit twee delen: theorie en praktijk (o.a. eigenvaardigheid).
Deze toetsing wordt binnen één dag afgerond.

Wie zich als kandidaat heeft aangemeld krijgt de toetseisen van de toegewezen begeleider overhandigd en begint met studeren en oefenen. De kandidaat verplicht zich te laten begeleiden door een geregistreerde. Deze weet wat belangrijk is en hoe je je het beste bekwaamt en bepaalt wanneer het vereiste toetsniveau is bereikt.
Als bewijsmateriaal voor het Portfolio dient men recent materiaal te gebruiken, EVC (eerder verworven credits) kunnen niet gebruikt worden als toets- of bewijsmateriaal. Eerder gevolgde scholing kan het studeren of maken van de opdrachten natuurlijk wel gemakkelijker maken of versoepelen.

In principe zijn alle geregistreerden beschikbaar om te begeleiden. Deze begeleiding kan echter niet meer dan marginaal zijn. Het belangrijkste werk van de begeleider is het aanwijzen waar relevante literatuur en kennis te verkrijgen is en daarnaast het aangeven of het eigen werk al van voldoende niveau is om op te gaan voor de eindtoetsing.

Geregistreerd; na succesvol afronden wordt  de kandidaat ingeschreven in het register en ontvangt u een certificaat/ bewijs van toetsing / inschrijving waarmee deze kan aantonen geregistreerd te staan voor de duur van max. 4 jaar. Na 4 jaar dient elke geregistreerde weer aan te tonen kwaliteit te leveren en zichzelf te hebben ontwikkeld in de 4 jaar na registratie. Een jaar voor de verlopingsdatum dient de geregistreerde een toetsplan aan te leveren ( dit toetsplan kan worden opgevraagd na registratie) met daarin beschreven wat de geregistreerde het KDHT aanbiedt om de registratie te verlengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 1. Het schrijven van een artikel, 2. Het doen van onderzoek, 3. Volgen van een relevantie studie, 4. Geven van handschrifthulp aan kinderen in de basisschool of voortgezet onderwijs etc. Daarnaast zullen de eigen vaardigheden op papier en bord getoetst worden.
Na goedkeuring op het toetsplan van het bestuur kan de geregistreerde overgaan tot uitvoering en zal een (her)toetsdatum worden afgesproken.
Na succesvolle afronding is inschrijving van de geregistreerde weer verlengd voor de duur van max. 4 jaar.

In onderstaande mini-presentatie zijn wat beelden te zien van de schriftsoorten die een kwaliteitsgeregistreerde beheerst en is in het algemeen te lezen om welke theoretische kennis het gaat.

Om een beeld te geven van de soort vragen en opdrachten die zich tijdens een toets kunnen voordoen, geven we een paar voorbeelden:

– Licht op historische gronden toe waarom de letter ´t´ in onverbonden schrift zich tot een kortere stokletter heeft ontwikkeld dan andere stokletters.       k t

– Maak een animatie van een lettertraject voor een presentatie.

– Kun je een cursieve van een staande gotische letter onderscheiden en met een zelf te schrijven voorbeeld verduidelijken?

– Schrijf een woord in de karolingische minuskel en de humanistische minuskel, waarin het verschil duidelijk zichtbaar is gemaakt.

– Weet je een essentieel en structureel verschil tussen moderne schrijfmethoden met betrekking tot de instructiefase te noemen en uit te leggen?

– Kun je uitleggen waarom schuin schrijven is ontstaan en waarom we nu niet meer schuin hoeven te schrijven?


Dit kwaliteitsregister is gecertificeerd door Registerleraar.nl en wordt ondersteund door Beter Onderwijs Nederland